KOMPANI PRA PROFILI

Kompaniýanyň tertibi

“Foshan Tailong Mebel Co., Ltd.” 2008-nji ýylda döredildi. Häzirki zaman bag mebellerini öndüriji hökmünde açyk mebel pudagynda 10 ýyllyk tejribämiz bar.

Kompaniýanyň şygary: Şu günki hil ertiriň bazarydyr.Müşderiler bilen uzak möhletli we berk hyzmatdaşlygy gazanmak üçin hil gözegçiligine ähmiýet berýäris.Açyk mebel dizaýnynyň çalt ösmegi bilen, bazar has ýokary hilli we has dizaýn manysy bilen açyk mebelleri alyp barmak üçin hil, baha, hyzmat we dizaýn bilen açyk mebelleri yzarlaýar.

Tailong toparynyň tagallasy bilen, her bir müşderiniň ajaýyp gün şöhlesinden lezzet almagy üçin köne zatlary öňe sürýäris we täze materiallary hödürleýäris, innowasiýany güýçlendirýäris we hilini, satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatyny dowam etdirýäris. "Tomus wagtyndan lezzet al" mowzugymyz ýaly wagt.

Bejerişiň klassifikasiýasy:

Teslin arassa matalara hyzmat etmek;

Teslin toruna hyzmat etmek we arassalamak: açyk daşky gurşaw önümlerine, howadaky organiki maddalar, miweli agaçlaryň polenleri we ş.m. ýa-da adam derisine degen mahaly, eşikler we balaklar hem organiki maddalary bölüp çykarar;Organiki materiallar bilen birlikde gün we ýagyş bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzdan soň, gutulgysyz duşuşyk her dürli pese gaçýar.
Wagtynda arassalaň, suwy, sabynly suwy garylan alkogoly (etanol) ulanyň, kirleri aýyrmak üçin mata ýa-da çotga bilen garylan arassalaýjy ergini, soňra bolsa Teslini arassa suw bilen arassalaň.

PE rattan hyzmaty;
PU hyzmaty;
Dokalan matalara hyzmat etmek;
Plastmassa agaç stoluna hyzmat etmek;

Surat topary

Köne müşderilerimiz üçin professional mebel atyş hyzmatlaryny edýäris.

Surat topary1

ýerli hünärmen açyk mebel atyş topary

mebel atmakda 10 ýyldan gowrak tejribe.

Surat topary2

Kärhana medeniýeti

2020-nji ýylda kompaniýanyň satuw topary önüm SGS synag okuwyny geçirdi1
“Guangdong” açyk mebel birleşiginiň magazineurnalynyň söhbetdeşlik sahypasy 1
Guangdong açyk mebel birleşiginiň dolandyryş bölümi (şahadatnama berýän sahypa)

2020-nji ýylda kompaniýanyň satuw topary önüm SGS synag okuwyny geçirdi

“Guangdong” açyk mebel birleşiginiň magazineurnalynyň söhbetdeşlik sahypasy

Guangdong açyk mebel birleşiginiň dolandyryş bölümi (şahadatnama berýän sahypa)