Eva dokma dynç alyş oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Xumşak süýümli mata we amatly we aýrylyp bilinýän kiçijik ýassyk bilen gabat gelýän ýönekeý “X” görnüşi bilen dizaýn.Şol bir wagtyň özünde, adamlara laýyk ýalan beýikligi aňsatlyk bilen tapmaga mümkinçilik berýän arka tarapyň 3 sazlanylýan pozisiýasy bar.Eplemegiň häsiýeti, göterip bolýan we saklamagy aňsatlaşdyrýar.Adamlar gurmak isleýän ýerlerine gönüden-göni açmak, hatda özi bilen syýahat etmek arkaly alyp bilerler.Eplenenden soň adamlar ony islendik ownuk ýerde aňsatlyk bilen saklap bilerler.Aňsat we amaly, hemme zat.


 • Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.
 • Eltip bermegiň wagty:Adatça 40-60 gün bolar
 • Synag buýrugy MOQ:40HQ konteýner 4 ~ 5 dürli zady garyşdyrmak üçin elýeterlidir.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Eva dokma önümçiligi S1
  Eva dokma dynç alyş oturgyjy S3

  Aýry-aýry elementler

  Eva sling rahat oturgyç S4
  Eva sling rahat oturgyç S9
  Eva sling rahat oturgyç S7
  Eva sling rahat oturgyç S8
  Eva sling dynç alyş oturgyjy S3
  Eva sling rahat oturgyç S2
  Eva sling dynç alyş oturgyjy S1
  Eva sling rahat oturgyç S5
  Eva sling rahat oturgyç S6
  Eva sling rahat oturgyç S10
  Eva sling rahat oturgyç S11

  No.ok.

  Harydyň ady

  Önümiň ululygy

  Harytlaryň reňki

  TLC1770

  Eva dokma dynç alyş oturgyjy

  L128 x D64 x H81 sm

  Jikme-jiklikler

  DURABLE ALUMINUM çarçuwasy
  Çarçuwaly ýokary hilli alýumin turbasyny ulanmak, önümi tutuşlygyna ýeňil we çydamly edýär we poslama garşy gowy öndürijiligi oturgyja açyk daşky gurşaw üçin amatly şertleri döredýär.

  Eva sling dynç alyş oturgyjy D2
  Eva sling dynç alyş oturgyjy D3

  GYSGAÇA IŞLER
  Xönekeý “X” şekilli dizaýnyň artykmaçlyklary, adamlar ony diňe bir el bilen işlemek bilen çalt açyp ýa-da bukup bilerler.Ulanyş döwründe howpsuzlygy göz öňünde tutup, oturgyç pozisiýalary aňsatlyk bilen düzeltmek üçin oturgyçlar bilen bezelendir we adamlar onuň üstünde ýatanlarynda üýtgemez ýa-da gymyldamaz.

  Eva sling dynç alyş oturgyjy D1

  SOFT TEXTILENE FABRIKASY
  Iň amatly duruş almak üçin, şol bir wagtyň özünde önümiň çydamlylygyny göz öňünde tutmak üçin paluba oturgyjy, çydamlylygy, bakteriýalara garşy, çyglylyga garşy, tehniki hyzmaty ýeňilleşdirmek we reňk çaltlygy ýaly oňat görkezijileri bolan ýumşak sapançany kabul edýär.

  Düşündiriş

  Modeliň ady

  Eva dokma dynç alyş oturgyjy

  Haryt görnüşi

  Dokma dynç alyş toplumy

  Oturgyjy rahatlaň

  Materiallar

  Çarçuwa we gutar

  • * 1,2 ~ 1,5 mm galyňlykdaky alýumin
  • * Posdan goramak üçin açyk poroşok örtük
  • * Poroşok örtüginiň reňki düzülip bilner.
  • * Eplenýän gurluş

  Dokma

  • * Qualityokary hilli dokma (2 * 2 dokamak)
  • * Dokma reňkini düzüp bolýar.

  Aksesuar

  • * Poslamaýan polat nurbatlar
  • *4 sm baş ýassyk
  • * 1200 sagat çalt gury köpük

  Eva sling rahat oturgyç

  Aýratynlyk

  • * 2-3 ýyl kepillik beriň.
  • *SGS synagyny 2019-njy ýylda geçiriň

  Arza we pursat

  Myhmanhana;Villa;Lobbi;Kafe;Kurort;Taslama;

  Gaplamak

  2 PCS / CTN 1044 PCS / 40HQ

  Gol çekiň

  Hakyky önümiň görkezilmegi

  Eva dokma dynç alyş oturgyjy S2
  Eva dokma önümçiligi S1

  Eva Sling rahatlandyryjy oturgyç ekrany

  Suratçy: Magee Tam

  Fotosuratyň ýerleşýän ýeri: Foshan, Hytaý Fotosurat wagty: Mart.2017


 • Öňki:
 • Indiki: