Kompaniýa habarlary

 • 2023 Halloween gutly bolsun

  2023 Halloween gutly bolsun

  Jadylar baýramyň bilen !Smileylgyryp, durmuşyňyzdan lezzet alyp bilersiňiz diýip umyt edýäris.Aladalaryňyz bolmaz diýip umyt edýäris.Her minutda we her minutda size bagt arzuw edýäris.Işiňizi taşlaň, aladalaryňyzy goýuň we maşgalaňyz bilen gülüň....
  Koprak oka
 • Bu maslahatlar bagyňyzyň görüş meýdanyny artdyrýar

  Bu maslahatlar bagyňyzyň görüş meýdanyny artdyrýar

  Adamlar bagyň esasan uly ýa-da kiçi ösümlik bolmalydygyny, hatda XIX asyryň daşary ýurt howlusynyň mikro neşiriniň bolmalydygyny pikir edýärdiler, bu adaty pikir az we real däldi....
  Koprak oka
 • 2022 Orta güýz baýramyňyz gutly bolsun!

  2022 Orta güýz baýramyňyz gutly bolsun!

  Uly älem bolmasa, nädip giň toprak bolup biler?Arassa howa bolmasa, nädip asuda dem alyp bolar?Ajaýyp güller we ösümlikler bolmasa, nädip hoşboý ys bolup biler;Siziň goldawyňyz bolmasa, nädip güýçli bolup bileris!Baýramçylyk möwsüminde, Biz ...
  Koprak oka
 • Dynç alyş duýuň, durmuşy dadyp görüň rahatlykdan lezzet alyň, durmuşy birleşdiriň

  Dynç alyş duýuň, durmuşy dadyp görüň rahatlykdan lezzet alyň, durmuşy birleşdiriň

  Tailong Mebel Co., Ltd. köp ýyl bäri açyk mebel pudagyna üns berýär.Önüm kategoriýalaryna diwany, nahar seriýasyny, dokma güneşli we gündiz seriýasyny öz içine alýar, olar si-ni nygtamagy maksat edinýärler ...
  Koprak oka
 • 2022 49-njy Hytaý halkara mebel ýarmarkasy (CIFF)

  49-njy Hytaý halkara mebel ýarmarkasy (CIFF) 2022-nji ýylyň 17-nji iýulyndan 20-nji iýuly aralygynda Guanç Guangzhouou kanton ýarmarkasynda geçiriler. “TaiLong Mebel Co. Ltd.” sergä gatnaşmaga çagyrylýar.Bu serginiň gerimi takmynan 750,000 kwadrat ...
  Koprak oka
 • Ussatlyga salam beriň, adatdan daşary zatlara hormat goýuň

  Springazyň ýagty yşygy we tans sazlary bilen Zähmet gününi başladyk.Aýdylyşy ýaly, “agyry ýok, girdeji ýok”.Happinesshli bagtyň çeşmesini zähmet we göreş arkaly döretmeli.Geçen ýyllarda Tailong Mebel kompaniýasynyň işgärleri dürli işlerde ygrarlydylar, öňe sürülýärdi ...
  Koprak oka
 • 2022 ~ 2023 soonakynda täze katalog çykar

  2022 ~ 2023 soonakynda täze katalog çykar

  “TaiLong Mebel Co., Ltd” 2008-nji ýylda döredildi, biz bu ugurda 10 ýyldan gowrak wagt bäri ajaýyp we innowasion açyk mebel getirmäge bagyşlaýarys.Gaýtalanýan epidemiýa döwründe, hatda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýan täze önümleri ösdürmegi-de bes etmeýäris ...
  Koprak oka
 • Windel ýuwaş öwüsýär, Güneş güneşde gülleýär, Mart aýynda aýallar güni ýuwaşlyk bilen gelýär

  Windel ýuwaş öwüsýär, Güneş güneşde gülleýär, Mart aýynda aýallar güni ýuwaşlyk bilen gelýär

  Windel ýuwaşlyk bilen öwüsýär, Güneş güneşde gülleýär, Mart aýynda aýallar güni ýuwaşlyk bilen gelýär Halkara işleýän aýallar güni IWD hökmünde gysgaldyldy, "Birleşen Milletler Guramasynyň aýal hukuklary ..."
  Koprak oka
 • Baýramçylyk bildirişi (Tailong)

  Baýramçylyk bildirişi (Tailong)

  2021-nji ýyl bilen hoşlaşyň we umytlar, mümkinçilikler we kynçylyklardan doly 2022-nji ýyla hoş geldiňiz!Geçen ýylda TaiLong mebel kompaniýasyna uly goldawyňyz we mähirli ynamyňyz üçin köp sag bolsun aýdýarys.Şol bir wagtyň özünde-de, umyt edýärin ...
  Koprak oka
 • Ro Christmasdestwo karnawaly, doglan gün hezil (Tailong)

  Ro Christmasdestwo karnawaly, doglan gün hezil (Tailong)

  Erkin we romantik mähir, Ro Christmasdestwo şatlygynda aýlanýar, Gyşy rahat pursatlara öwürýär.Kärdeşleriniň köpüsiniň höwesjeň medeni durmuşyny baýlaşdyrmak, kompaniýanyň içindäki aragatnaşygy we alyş-çalyşlary güýçlendirmek we kompaniýanyň agzybirligini ýokarlandyrmak üçin ...
  Koprak oka
 • 2022 sany täze nusga surata düşürilýär

  2022 sany täze nusga surata düşürilýär

  15-nji noýabrdan 20-nji noýabr aralygynda täze nusgalar bäş günüň dowamynda surata düşürilýär we 2022-nji ýylda täze katalogda ýa-da web sahypamyzda görkeziler.Täzelikler, garaşyşlar we garaşylmadyk ýagdaýlar bilen taýynlyk görülýär....
  Koprak oka
 • Gowy habar: Baş müdir Maýkl Wan, Guangdong açyk mebel birleşiginiň "ynamdar" adyna eýe boldy

  Gowy habar: Baş müdir Maýkl Wan, Guangdong açyk mebel birleşiginiň "ynamdar" adyna eýe boldy

  2020-nji ýylyň 30-njy maýynda Guanç Guangzhouou poli sergi merkezinde “Guangdong açyk mebel birleşikleriniň” agzalyk we howandarlyk dabarasy geçirildi.20-den gowrak açyk mebel kärhanalaryna we kompaniýalaryna at şahadatnamalary gowşuryldy.Foshan Tailong Mebel ...
  Koprak oka